Lub Nroog Siskiyou, Tub Ceev Xwm Xaiv Thiab Tsim Txom Cov Neeg Es Xias Asmeslikas, Rooj Plaub Foob Uas Sawv Cev Rau Ib Pab Pawg Neeg Liam Lub Txim

August 4, 2022 News

Tiv tauj xov xwm:
Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus, media@advancingjustice-alc.org
ACLU Foundation of Northern California, press@aclunc.org

Lub Nroog Siskiyou, Tub Ceev Xwm Xaiv Thiab Tsim Txom Cov Neeg Es Xias Asmeslikas, Rooj Plaub Foob Uas Sawv Cev Rau Ib Pab Pawg Neeg Liam Lub Txim

SACRAMENTO – Tau ntau xyoo, cov nom tswv nyob rau hauv lub nroog Siskiyou thiab cov tub ceev xwm hauv Siskiyou tau hawv, xaiv, thiab hem kom cov Hmoob Asmeslikas thiab lwm haiv neeg Ex Xias hauv lub zej zog kom lawv ntshai thiab muab lawv cais thiab ua kom lawv nyob tsis tau hauv thaj chaw ntawv. Nyob rau hauv rooj plaub foob tshiab ntawm no, muaj plaub tug pej xeem Es Xias Asmesmliskas qhia txog kab ke uas lawv tau ntsib kev ntxub ntxaug thiab tsim txom los ntawm cov nom tswv hauv lub zej zog no, xwm li kev txwv tsis pub cov neeg Es Xias Asmesliskas tau dej haus thiab siv thiab kev nres cov neeg tsav tsheb tsis raug cai, kev tshawb thiab khuj khoom tsis raws cai, tso lien rau ib thaj chaw los sis ib thaj av uas txhob txwm ua rau cov neeg Es Xias Asmesliskas.

Raws li muaj tseg rau hauv tsab ntawv complaint, cov nom tswv hauv Siskiyou thiab tus Tub Ceev Xwm Jeremiah LaRue txhob txwm hais tawm cov lus txog cov cwj pwm ntawm pab pawg neeg Es Xias Asmesliskas hais tias “lawv saib tsis taus thiab tsis nyiam peb haiv neeg, peb txoj kev ua neej” thiab los muab “cov pej xeem Hmoob” cais nyob rau hauv lub rooj sib tham ntawm Board of Supervisor ua ntej lawv los nug “cov pej xeem uas tuaj koom lub rooj sib tham hmo ntawv” kom lawv los pov npav. Lub Tuam Chaw Hauj Lwm Rau Cov Tub Ceev Xwm txhob txwm xaiv thiab nres cov neeg tsav tsheb uas yog Es Xias Asmesliskas 12 npaug ntau tshaj lwm haiv neeg uas muaj hnub nyug tsav tsheb. Thaum lub sij hawm uas cov teeb meem no tab tom tshwm sim, cov huab cua kub zuj zus thiab muaj hluav taws kub ntau zuj zus, cov nom tswv hauv lub nroog Siskiyou kawj kev txom nyem tsim txom cov pej xeem uas yog Es Xias Asmesliskas tsis tau dej haus kawj ua rau lawv tsis muaj kev nyob qab haus hus thiab kev tu ib ce thiab tsis muaj kev rau lawv tim thaiv lawv tus kheej thiab lawv lub vaj lub tsev ntawm cov hluav taws kub.

“Zoo li cov neeg nyob ib ncig ntawm kuv, kuv tus txiv, kuv tus tub, thiab kuv nyiam Lub Nroog Hauv Siskiyou no heev vim nws zoo nkauj thiab peb xav tau lub neej muaj kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus hus nrog peb cov phooj ywg thiab kwv tij neej tsa sawv daws,” Maiv Hnub Vaj, uas yog ib tug niam tias Hmoob Asmesliskas uas nws muaj npe sawv cev rau hauv rooj plaub no uas nws yog tus tswv ntawm ib thaj av nyob rau hauv qhov chaw no tau hais. “Xyoo tas los no, kuv tsev neeg thiab kuv tab tom tsav tsheb tawm Shasta Vista thaum ob tug tub ceev xwm tau nres peb lub tsheb ntev li 30 feeb. Lawv nug peb hais tias peb ua dab tsi thiab peb los qhov twg los. Lawv kuj tau tshawb peb lub tsheb txawm tias lawv twb tsis muaj daim ntawv tso cai rau lawv los tshawb, thiab txog thaum kawg lawv sau ib daig ntawv thij kej mus kho daim npog lub qhov muag teeb. Kuv zaj dab neeg no tsis yog kuv ib leeg zaj. Cov neeg Es Xias uas nyob ib ncig ntawm kuv coob tus kuj tau raug tub ceev xwm nres lawv lub tsheb thaum lawv tsav tawm, mus ua hauj lwm, thiab mus saib xyuas kwv tij neej tsa.”

Lub Nroog Siskiyou muaj tsawg tshaj 45,000 tus tib neeg nyob hauv no, cov Meskas Dawb yog 85% thiab cov neeg Es Xias Asmesliskas yog 1.6%, rawm li cov ntaub ntawv hauv U.S. Census. Ntau tus neeg Es Xias Asmesliskas uas yog pej xeem nyob rau hauv Lub Nroog Siskiyou yog Hmoob thiab tau khiav tsov rog tuaj nyob rau teb chaws Asmesliskas tom qab lawv tau pab cov nov tswv Mes Kas tua Tsov Rog Nyab Laj. Tsab ntawv foob rooj plaub no nyob rau hauv Eastern District Court of California tshawb fawb tau ib xyoos ntau no qhia txog cov kev ntxub ntxaug thiab tsim txom cov pej xeem uas yog Es Xias Asmesliskas, ntxiv rau cov lus sib tham nrog pej xeem, mus rho cov ntaub ntawv uas pub sawv daws pom tau, thiab nyeem phav phav daim ntaub ntawv los ntawv hauv cov Board of Supervisor thiab lub Lub Tuam Chaw Hauj Lwm Rau Cov Tub Ceev Xwm.

  • Ntau tshaj 28% cov tsheb uas tub ceev xwm nrem thaum xyoo 2021 yog neeg Es Xias Asmesliskas. Cov tub ceev xwm nres cov neeg tsav tsheb uas yog neeg Es Xias 12 npaug ntau tshaj li lwm haiv neeg uas muaj hnub nyug tsav tsheb.
  • Neeg Es Xias Asmesliskas nyob rau hauv Lub Nroog Siskiyou feem ntau raug tub ceev xwm nres tsheb 17 zaug ntau tshaj li lwm tus neeg uas yog Mes Kas Dawb, thiab neeg tsav tsheb uas yog Es Xias Asmesliskas uas tau raug nres nyob 56% ntev tshaj lwm tus neeg tsav tsheb.
  • Tub Ceev Xwm nres neeg Es Xias Asmesliskas 60% ntau dua thaum nruab hnub, thaum lawv pom zoo dua seb tus neeg tsav tsheb yog haiv neeg dab tsi.
  • Ntau txoj cai txwv tsis pub thauj dej rau cov pej xeem kuj kawj kev txom nyem tsim txom rau cov pej xeem Es Xias Asmesliskas, tshwj xeeb tshaj yog hauv Shasta Vista, Dorris, thiab Macdoel. Txawm tias tus xam txiav txim txwv ob txoj cai uas txwv tsis pub thauj dej, txoj cai hauv lub nroog ua rau cov pej xeem hauv lub zej zog tsis muaj kev noj qab haus hus, ua rau tsiaj txhu thiab qoo loo tau tuag, ua rau pej xeem tsis muaj kev tiv thaiv tua cov hluav taws, thiab yuam coob tus neeg nyob tsis tau hauv lawv lub vaj lub tsev xyoo tas los no.
  • Ntau tshaj 80% cov lien los ntawm lub nroog muab rau cov thaj av yog neeg pej xeem Es Xias Asmesliskas, coob tus neeg raug nplua ob npaug tus nqe ntawm lawv thaj av.

“Txij thaum cov pej xeem Hmoob khiav los nyob coob zuj zus rau hauv Lub Nroog Siskiyou thaum xyoo 2015, cov nom tswv hauv lub nroog thiab tus Tub Ceev Xwm LaRue yeej tau txhob txwm xaiv ua kev phem kom cov neeg Es Xias Asmesliskas nyob tsis taum hauv lawv lub zej zog,” Emi Young, kws lib chob rau hauv lub ACLU Foundation of Northern California, tau hais. “Kev ua phem los ntawm cov nom tswm hauv Lub Nroog Siskiyou thiab cov tub ceev xwm muaj keeb kwm ntev dhau los uas tsom thiab ntes pej xeem uas tsis yog Mes Kas Dawb hais tias lawv yuam cai, ntxiv nrog cov Mes Kas Dawb hauv lub nroog no uas ntseeg thiab hais tias cov neeg ‘Suav phem’ ib puas tsib caug xyoo dhau los. Nyob rau xyoo 2022, tib neeg coob txhua txhia qhov chaw tau ntsib kev ntxub ntxaug vim ib tus neeg daim tawv nqaij nyob rau peb lub teb chaw no, cov nom tswv hauv Lub Nroog Siskiyou no kawj kev txom nyem, tsim txom Hmoob Asmesliskas thiab neeg Es Xias Asmesliskas, thiab tsim kev sib ntxub rau cov neeg nyob sib ze.”

Xyoo no thaum pib, tus xam txiav txim ntawm lub xam loj nyob rau hauv Sacramento pom zoo hais tias tus xam uas txiav txim ua ntej txiav txim yog lawm hais txog ntawm ob txoj cai txwv tsis pub thauj deb, txawm tias lub nroog sim hloov cov lus hauv txoj cai kom txwv tsis pub thauj dej. Thaum tus xam txiav txim, nws hais tias “txawm tias pua pua xyoo dhau lawm los, lub sij hawm lwv tsis tau cov nom tswv hauv lub nroog txoj kev uas lawv siv lus tsis zoo los ua hauj lwm rau lawv los sis kev ntxub ntxaug rau cov neeg Hmoob nyob rau hauv Shasta Vista.”

“Peb yog ib haiv neeg tawg rog uas tuaj rau teb chaws Mes Kas no thaum xyoo 70s yuav luag xaum vim peb tau pab Asmesliskas sib tua hauv Tsov Rog Nyab Laj. Peb coob tus tau khiav tuaj nyob rau saum Lub Nroog Siskiyou vim peb nyiam thaj chaw no heev thiab lub neej toj siab,” Peter Thoj, ib tug pej xeem Hmoob nyog rau hauv lub nroog Siskiyou, tau hais. “Peb xav ntaus kev phooj ywg zoo nrog cov nom tswv hauv no thiab lub zej zog. Haiv neeg Hmoob hwm kwv tij neej tsa thiab saib tsev neeg muaj nuj nqis. Peb tsis yog yuav txhob txwm tuaj ua kev phem los sis tsis zoo rau hauv lub zej zog no. Kuv xav pom kom peb sawv daws hauv lub zej zog no txawj hais lus thiaj muaj kev tau taub zoo dua. Yog cov nom tswv nyob rau hauv lub zej zog no muab ib lub rooj rau peb zaum nrog lawv, peb yuav koom tes thiab sib pab ntau s kev phooj ywg kom zoo tshaj nyob rau hauv peb lub zej zog no.

Tsab ntawv foob rooj plaub no xav kom tau kev ncaj ncees muab txim rau cov nom tswv hauv Siskiyou uas tau ua kev ntxub ntxaug thiab yuam cai rau cov neeg Es Xias Asmesliskas nyob teb chaws no thiab cov cai loj tswj lub xeev Kaslisfausnias, suav rau tsis pub lub nroog Siskiyou thiab Tub Ceev Xwm LaRue ua kev phem ntxub ntxaug rau ib haiv neeg, xim tawv nqaij, thiab hom neeg ntxiv tom ntej no mus. Cov kws lib choj ntawm ACLU Foundation of Northern California, Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus, thiab Covington & Burling LLP sawv cev rau cov neeg uas muaj npe nyob rau hauv rooj plaub no.

Daim ntawv foob mua txhais ua lus Hmoob nyob ntawm no.