Our Legal Victory to End Harms of Muslim Ban: Read the news

Siskiyou Cov Pej Xeem Esxias Ua Kev Zoo Siab Lawv Hais Yeej Txoj Cai Rov Qab Los Nyob Ruaj Kho Li Qub Txhua Tus Tib Neeg Muaj Cai Siv Dej

August 3, 2023 News

Tiv Tauj Qhov Chaw Tshaj Tawm:

Asian Law Caucus, media@advancingjustice-alc.org

ACLU Foundation of Northern California, press@aclunc.org

Siskiyou Cov Pej Xeem Esxias Ua Kev Zoo Siab Lawv Hais Yeej Txoj Cai Rov Qab Los Nyob Ruaj Kho Li Qub Txhua Tus Tib Neeg Muaj Cai Siv Dej

Tom Qab Nyuam Qhuav Tsis Ntev Los No Rooj Plaub Muab Los Hais Haum Pom Zoo Lawm, Siskiyou County Cov Nom Tswv Board of Supervisors Cov Kev Cai Dej Uas Lawv Tau Tsim Yam Raws Kev Ntxub Ntxaug Lawv Tau Muab Tshem Tawm Lawm

Rooj Plaub Loj Uas Sawv Daws Los Mus Foob Lub County No Txoj Kev Tsom Tib Neeg Ua Phem Rau Kom Nyob Tsis Taus, Rooj No Tseem Yuav Hais Mus

YREKA, Calif. – Ob xyoos tom qab Siskiyou County tsim tau ib co kev cai taw ntsees uas tsis pub phav phav leej neeg Hmoob, Suav, thiab lwm hom neeg Esxias uas nyob rau thaj chaw no tau dej siv rau kev noj haus, siv rau tus kheej, thiab siv tiv thaiv tua hluav taws thaum toj roob hauv pes kub hnyiab, cov pej xeem hauv lub zej zog no tau tsim tau ib qho tuaj kho uas tseem ceeb thiab loj heev rau lub lim tiam no rau lawv txoj kev los mus tauj xub nom tswv kom lawv ua tau vaj tse, nyob tau nyab xeeb, thiab tu tau lawv tsev neeg yam tsis muaj kev ntshai txog neeg lim hiam thiab ntxub ntxaug cov neeg dub hau los ntawm cov nom tswv hauv zos.

Txij li thaum lub 8 Hli Ntuj Tim 1, 2023 los, Siskiyou County tau tshem tawm lawv ob txoj cai dej uas tau tsim kev kub ntxhov loj heev rau cov pej xeem Esxias, ua rau lawv muaj kev mob nkeeg, xiam tsiaj txu thiab teb noj, ua rau tib neeg tiv thaiv tsis tau hluav taws thaum toj roob hauv pes kub hnyiab los, thiab yuam coob leej ntau tus tau tsiv tawm ntawm lawv tej vaj tse no mus lawm. Tsis tas li ntawv lub county no tseem tsim tau ib txoj cai dej thib peb los mus kom yuav tsum muaj txhaj txheem tiv thaiv thiab muaj raug nyiaj txhaum cai kom neeg ntshai pub lawv lub qhov dej rau lwm tus siv. Tag nhro cov pej xeem nyob rau Siskiyou County, suav tag nhro tib si cov uas nyob rau Shasta Vista, Dorris, thiab Macdoel, tam sim no lawv muaj cai siv tsheb thauj dej mus rau lawv tej vaj tse thiab lawv muaj cai yuav tau dej ntawm cov tswv qhov dej loj nyob ib puag ncig ntawd coj los siv ua noj ua haus.

Cov xwm txheej no tshwm sim tau tom qab lawv los mus xaus rooj plaub dej Lo v. Siskiyou County, sawv los ntawm 11 tug neeg pej xeem nyob rau hauv Siskiyou County uas tau ntsib kev txom nyem tsis tau dej siv vim lub county no txoj kev ua phem – yeej muab zwm cia tib si lawv txoj kev thab plaub, ntxub ntxaug, thiab tsom ua rau cov neeg pej xeem Esxias nkaus nkaus xwb. Lub tsev hais plaub loj uas sawv cev rau teb chaws Meskas tau khoo lub county no kom lawv tsum lawv ob txoj cai dej kom txhob muaj “tsis muaj dej txog ntua qhov phom sij thiab kev laij tawm ib haiv neeg uas yus tsis nyiam yam muaj tseeb” thaum 2021. Thaum 2022, tus nai xaam txiav txim los mus cuam tshuam lub county no txoj hau kev tshem tawm thawj tsab cai uas nias lawv (preliminary injunction), yeej pom tau hais tias “lub caij lub nyoog twb lwv tsis tau lub County no cov nom tswv cov lus lawv siv los keb hais tias lawv muaj kev txhawj xeeb loj es lawv thiaj li yuav tsum tau ua li no los sis txoj kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg uas cov neeg Hmoob nyob rau Shasta Vista tau ntsib.” Cov tswv cuab ntawm rooj plaub dej Lo sawv cev los ntawm lub khw kws lij choj Allison B. Marglin, PLC thiab Frank S. Moore, APC. Asian Law Caucus thiab ACLU of Northern California sau ib cov lus raws li qhov muaj tseeb los mus txhawb cov tswv cuab ntawm rooj plaub dej Lo, qhia rau sawv daws pom hais tias Siskiyou County tus yam ntxwv ntxub ntxaug tseem mus deb tshaj dej lawm thiab, suav tag nhro tib si lawv tsom neeg dub hau nres tsheb nram kev thiab tsub nqi hnyav rau cov teb yam tsis raug cai.

“Kuv nrog rau cov neeg nyob ib puag ncig ntawm kuv raug yuam xaiv seb yuav da dej txhua txhua lub lim tiam los sis yuav tseg siv dej rau peb cov tsiaj hauv tsev, tsiaj tu noj, thiab teb noj. Cov nom tswv hauv lub County no tau hais tawm hais tias lawv yuav muab peb ‘ua kom nyob tsis taus’ laij peb tawm, thiab lawv cov kev cai dej no tsuas yog ib txoj kev lim hiam lawv siv hauv lawv phau ntawv tsis leem cai coj los yuam peb tawm hauv peb lub zej lub zog uas yog peb lub vaj lub tsev,” Russell Mathis hais, yog ib tug uas nyob rau hauv Siskiyou County. “Hnub no, peb ua kev zoo siab rau ib txoj kev tseem ceeb heev uas peb tau yeej hais tias peb yog tib neeg muaj cai siv dej thiab peb muaj cai ua neej nyob rau hauv no yam tsis muaj kev ceeb kev ntshai, tsuas yog vim hais tias peb yug los los sis peb zoo ib yam. Txawm hais tias yeej tseem nyuaj kawg rau kuv tau dej vim lub county no txoj kev ua, tab sis kuv zoo siab hais tias cov cai dej no tsis muaj lawm.”

Siskiyou County Txoj Kev Ua Lim Hiam rau Lwm Haiv Neeg thiab Tsom Ua Phem Rau Yuam Kom Lawv Tawm Los Hais Seb Yog Vim Li Cas Lawv Thiaj Li Ua Li No

Thaum lub 8 Hli Ntuj 2022, cov pej xeem Esxias tau sawv foob ib rooj plaub loj heev nrog Siskiyou County cov nom tswv thiab Siskiyou Lub Hoob Kas Tub Ceev Xwm (Sheriff’s Department) rau lawv txoj kev lawv tsom ua phem cheb tawm lwm haiv neeg. Rooj plaub no, Chang v. Siskiyou County, cov pej xeem thiab lawv cov kws lij choj nram ACLU Foundation of Northern California, Asian Law Caucus, thiab Covington & Burling LLP tau qhia tawm meej meej hais tias lub county no cov nom tswv tau los txiav neeg txoj cai siv dej thiab nres neeg nram kev tsheb yam tsis yog cai, tshawb thiab ywv khoom, thiab tsub nqi hnyav hnyav rau cov teb yam txhob txwm ua cais cov neeg Esxias thiab laij kom tau lawv tawm ntawm thaj chaw no.

Ib yam nkaus li cov pej xeem uas los mus tham haum xaus rooj plaub dej Lo v. Siskiyou County kom lawv txoj cai siv dej rov qab nyob ruaj kho li qub, cov pej xeem sawv cev rau rooj plaub Chang v. Siskiyou County rooj plaub loj no tseem tab tom nyob rau qhov los mus nyom lus tham kom haum los mus xaus tej kev ua phem ntxub ntxaug rau lwm haiv neeg no.

“Cov neeg Esxias nyob rau Siskiyou no tsuas muaj coob zuj zus lawm xwb, cov niam cov txiv coj lawv tej me tub me nyuam mus cuv npe kawm ntawv, pog yawg los mus so lub caij laus rau tej chaw tuaj ntug ua lawv nco txog zoo li lub teb chaws Nplog, thiab tsev neeg los nyob ua ke kom sib ze, Siskiyou County thiab lub Hoob Kas Tub Ceev Xwm (Sheriff’s Department) yeej tau siv txhua yam li lawv xav tau kom laij tau tawm cov neeg Esxias no, thiab cov pej xeem no sawv los mus tsim kom tau ib qho chaw nyab xeeb, kom sawv daws nyob tau noj tau ua ke,” John Do hais, tus kws lij choj loj rau ntawm Kev Ntxub Ntxaug Lwm Haiv Neeg & Kev Pab Ncaj Ncees Rau Kev Khwv Nyiaj nram ACLU of Northern California.

“Siskiyou County tus yam ntxwv lim hiam ntxub ntxaug no lawv yeej ib txwm siv hauv keeb kwm ntev heev los lawm uas teb chaws Meskas siv cai los mus luam cov neeg Esxias yam hais tias lawv tsis yog neeg Meskas lub teb chaws no ‘tsis yog lawv lub’, lawv ua li no yog ua xaiv thiab lawv txiav txim hais tias leej twg thiaj li tsim nyog muaj kev ywj pheej ua kom tau ib lub neej zoo thiab muaj kev nyab xeeb,” Glenn Katon hais, tus thawj kws lij choj los mus cam lus plaub ntug rau Asian Law Caucus. “Peb rooj plaub no yog sawv los mus txiav lub county no txoj kev thab plaub tsis raws kev raws cai thiab ntxub ntxaug los ntawm sawv daws cov txiam ntsim sib sib zog sib pab ntawm cov pej xeem, Ms. Margolin, thiab Mr. Moore sawv daws sib pab kom tau tib neeg txoj cai siv tau dej rov qab los nyob ruaj kho li qub rau phav phav leej neeg lub lim tiam no.”

Siskiyou County muaj tsawg tshaj 45,000 leej neeg uas nyob rau hauv no, 85% yog neeg meskas dawb thiab 1.6% yog neeg Esxias, raws li lawv suav zaum kawg kiag no hauv teb chaw Meskas. Cov coob ntawm cov neeg Esxias nyob rau hauv Siskiyou County yog haiv neeg Hmoob thiab tuaj poob rau teb chaws Meskas no vim lawv yog neeg tawg rog poob teb chaws uas tau pab thab ham Meskas sawv rog nrog Nyab Laj. Siskiyou County cov kev cai dej uas lawv tsim no lawv yeej ib txwm muaj keeb kwm ntev heev los lawm uas lawv siv tej cai dej no ntxub ntxaug lwm haiv neeg siv rau cov neeg Khej Dub, Mev, thiab lwm haiv neeg tawv dub thiab cais neeg li no hauv California, tshwj xeeb tshaj plaws yog cov zos me nyob rau hauv San Joaquin Valley, thiab rau lwm lub xeev thoob plaws teb chaws Meskas no.